Project Management

Servei destinat a oferir un control exhaustiu des de les fases inicials del cicle de vida del projecte fins a l’entrega de l’obra, assegurant l’adaptació completa d’aquest a les necessitats del client en els àmbits funcional, econòmic, de temps i de qualitat, i assegurant una execució d’obra respectuosa amb els documents del projecte.

Gestió de projecte: Garantir a través de l’organització i la gestió dels recursos que el projecte es realitza acomplint els condicionants de qualitat, temps i cost, exigits pel client.

Estudis de viabilitat: Investigació i anàlisis detallat per determinar la conveniència financera, tècnica o d’altre classe d’un projecte, facilitant, a priori, la idoneïtat del mateix.

Comparatius d’ofertes: Sol·licitud a diversos industrial per a poder comparar-les i determinar quina és més aconsellable per l’obra, interrelacionant qualitat i preu, i així, poder adjudicar-la.

Contractació d’oficis: mitjançant la redacció dels contractes dels oficis que intervenen a l’obra, on s’estipularan terminis, penalitzacions, pagaments…verificant, alhora, que la part contractada disposa dels papers necessaris per a realitzar les tasques encomanades i està al corrent de tots els pagaments tributaris.

Programació de l’obra: Planificar i establir el calendari d’obra, determinant i acotant les fases i recursos necessaris.

Control de costos: Revisió, comprovació i aprovació de les factures i els comptes dels fons que es generen en una obra per tal de controlar la part econòmica.