Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Edifici d'Habitatges Socials 2007
Segur de Calafell, Barcelona

 

 

Localització: Segur de Calafell, Barcelona

Àmbit d'actuació: 1.994 m² 
Superfície construïda: 2.954 m² 
Any del Projecte: 2007
Nombre d'habitatges: 40 habitatges

 

 

El projecte es desenvolupa en dos blocs equivalents situats a diferent cota amb una planta soterrani comú que els uneix. Els paràmetres principals que s'han seguit responen d'una banda a la limitació establerta de 25 m com a longitud màxima de l'edificació, per altra banda el fort pendent del terreny que comporta situar l'edificació de manera que s'adapti a la topografia. Sobre aquesta base s'aprofita el paràmetre que permet situar mitja planta en un segon pis o en planta baixa per completar amb habitatges l'adaptació topogràfica. Els habitatges s'ordenen al llarg de les façanes llargues de l'edifici amb un nucli d'escala i ascensor a l'extrem i una passera central. La tipologia dels habitatges respon a un programa mínim d'habitatge social amb una superfície de 30 m² útils