Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Pla Especial de Millora Urbana 2004-2009
Sant Boi de Llobregat, Barcelona

 

 

Localització: Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Àmbit d'actuació: 13.100 m² 
Sistema viari: 2.751 m²
Sistema parcs i jardins urbans: 3.005 m²
Sistema d'equipaments: 2.930 m²
Sistema d'habitatge dotacional: 444 m²
Total sols desti públic: 9.140 m²
Superfície construïda: 12.506 m²
Any del Projecte: 2004-2009

 

 

L'Ateneu Santboià constitueix un gran equipament privat que va anar perdent vitalitat fins a quedar abandonat i tan malmès que no permetia la seva recuperació. Instrumentar una nova peça d'equipaments moderna i funcional i de caràcter públic, amb la incorporació de nous usos són la premissa de sortida. Es proposa una ordenació volumètrica basada en tres peces: un edifici destinat a hotel, un edifici d'habitatges a l'àrea més pròxima al teixit residencial i un nou teatre de titularitat pública. La disposició dels grans elements respon al perfil topogràfic i al criteri d'establir una sèrie d'espais urbans encadenats de bones proporcions que vagin guanyant alçada fins a salvar el desnivell. Per a donar unitat a la proposta s'utilitza un mateix sistema de tancament per als edificis sigui hotel, teatre o habitatge. La proposta va permetre articular un conveni urbanístic que atorgava a l'Ajuntament de Sant Boi la titularitat dels terrenys i la nova gestió